اطلاعات تکميلي

 • تاریخ تولد 1380/05/06
 • میزان تحصیلات لیسانس
 • سمت کارگردان, بازیگر

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ تولد 1380/05/06
 • میزان تحصیلات لیسانس
 • سمت کارگردان, بازیگر

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ تولد 1380/05/06
 • میزان تحصیلات لیسانس
 • سمت کارگردان, بازیگر

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ تولد 1380/05/06
 • میزان تحصیلات لیسانس
 • سمت کارگردان, بازیگر